آموزش سبک های فرزند پروری-سبک4

4)ویژگی والدین گسسته(پریشان)

مطالعه ساختار خانواده گسسته حکایت از فقدان آرامش، عدم ارتباط سالم والدین و فرزندان، بی توجهی به امر نظارت و کنترل آنان، نبود حمایت های روانی و عاطفی نسبت به فرزندان داشته به نوعی که فضای خانه از حالت امن خارج شده و عنصر محبت و عاطفه رخت بر بسته و به جای آن نزاع، درگیری، دلهره، عصبانیت، تولید استرس، اضطراب و ... حاکم می باشد.

خصوصیات خانواده های گسسته عبارت است از:


ادامه مطلب...

آموزش سبک های فرزند پروری - سبک 3

3)والدین بی تفاوت(مسامحه کار و آسان گیر)

نگاه اجمالی و سطحی به ساختار خانواده های بی تفاوت حکایت از فقدان ارزش های معنوی و تزلزل در باورهای دینی و محیط سرد و طرد کننده ی فضای منزل داشته به طوریکه والدین این خانواده ها به علت بی تفاوتی در سرنوشت فرزندان، اهمیتی به آینده آنان نداده و کمترین آرزوی مثبتی را برای فرزندانشان قایل نمی باشند.آنان تماشاچیان بی تفاوت رفتارهای فرزندان هستند.در خانواده های بی تفاوت، پدر و مادر افرادی نسبتاً راحت طلب و خود کامه بوده و حاضر نیستند نقش فعالی در خانواده داشته باشند.

خصوصیات والدین بی تفاوت عبارت است از:


ادامه مطلب...

آموزش سبک های فرزند پروری- سبک دوم

2) والدین اردوگاهی(مستبد، سخت گیر، انعطاف ناپذیر)

خصوصیات والدین مستبد و سخت گیر عبارت است از:

این گونه والدین با حاکمیت قوانین انضباطی نامناسب در منزل و سخت گیری های بی جا، اعمال بایدها و نبایدهای مستمر و امر و نهی های فراوان، اجازه هر گونه تصمیم گیری صحیح و معقول را از فرزندانشان سلب می کنند.

ü     *این گونه والدین به علت حیاهای اخلاقی بیش از حد، پیرامون خود دیوار آهنی کشیده و از برقراری ارتباط کلامی و غیر کلامی با فرزندان خود اجتناب ورزیده و بر این اساس هیچ گاه در خصوص علل و عوامل مؤثر در بروز انحرافات و آسیب های اجتماعی(از جمله مواد مخدر و روان گردان، روابط اخلاقی و...)با فرزندان شان لب به سخن نمی گشایند.بنابراین در صورت بروز انحراف رفتاری با شگفت زدگی و غصه های روحی، مسائل فرزندان را دنبال کرده و خود را مقصّر و شریک انحرافات موصوف نمی دانند و همواره به دنبال فرد مقصّر هستند.


ادامه مطلب...