سخنان بزرگان

ریاضی ششم ابتدایی

فعالیت تکمیلی

فایل های ضمیمه :

انواع ارزشیابی(تکوینی)

تعریف ارزشیابی تکوینی :
مجمموعه اقدامات و فعالیت هایی است که به صورت مستمر توسط معلم و دانش آموز و سایر ارزیابی کنندگان به منظور بهبود فرآیند یاددهی یادگیری ، در طول هر نوبت به عمل می آید که شامل انجام تکالیف درسی ، آزمون های عملکردی ، فعالیت های مرتبط با درس خارج از کلاس به صورت فردی یا گروهی ( فعالیت پژوهشی و ... ) ارزشیابی های باز و مشاهدات تدریجی رفتار و خود ارزیابی و نظر اولیای دانش آموز می باشد . (آئین نامه ارزشیابی تحصیلی وتربیتی)

 

مفهوم سنجش تکوینی و سنجش پرونده ای چیست ؟
(ارزشیابی مستمر- سنجش تکوینی ) ارزشیابی حین تدریس  
     
دراین ارزشیابی اطلاعات به طور مداوم جمع آوری و مورد استفاده قرار می گیرد و نیاز به بازخورد های فردی ، محیطی دارد تا بتواند تصمیم گیری های لازم را در جهت افزایش اثر بخشی برنامه ها یا فعالیتهای آموزشی اتخاذ کند. این نوع ارزشیابی بیشتر به فراهم آوردن اطلاعات برای بهبود کار تاکید دارد.
       
در ارزشیابی مستمر( فرایند مدار) ارزشیابی پیشرفت یادگیری به عنوان امری مستمر و پویا در نظر گرفته می شود که در تمام مراحل آموزش و یادگیری به کار گرفته می شود و در واقع نقش تکوینی دارد و هدف آن اصلاح و بهبود فرایند یاددهی - یادگیری می باشد. در شیوه ارزشیابی مستمر و پویا ،معلم به عنوان قاضی یا داور ، فعالیت های دانش آموزان  را در همه حیطه های  یادگیری ( عاطفی , شناختی , روانی حرکتی ) از شروع آموزش تا پایان دوره آموزشی زیر نظر داشته و کلیه اطلاعات لازم را در جهت رسیدن به مهارت , نگرش و دانش مطلوب و مورد انتظار از طریق ابزارهائی مثل چک لیست رفتاری  (مشاهده عملکرد ) پوشه کاری , آزمون های عملکردی , آزمونهای عینی و غیر عینی دانشی , پرسشنامه نگرش سنج و ... جمع آوری می کند. در واقع سنجش مستمر معادل فارسی عبارت (formative assessment)است formative را به تکوینی  (سازنده ) ( رشد دهنده ) یا ( شکل دهنده )ترجمه کرده اند . بنابراین به نظر می رسد کلمه ی مستمر ترجمه ی مناسبی نیست .  و می بایست به جای آن از سنجش سازنده و پویا  یا رشد دهنده استفاده می شد .
         
شیوه های یادگیری دانش آموز باید کانون توجه فرایند ارزشیابی قرار گیرد : هر زمان که سنجشی انجام می شود دانش آموز باید آن را جزئی از فرایند آموزش تلقی کند و به همان اندازه که می داند((چه)) یاد می گیرد،بدانند (( چگونه)) یاد می گیرد. ارزشیابی تکوینی در مرکز فعالیتهای کلاسی قرار می گیرد: بسیاری از کارهائی که معلم و دانش آموز در کلاس انجام می دهند سنجش تلقی می شود.پرسشهائی که دانش آموز طرح می کند و تکالیفی که انجام می دهد، میزان دانش و مهارت او را نشان می دهد و معلم از طریق تفسیر مشاهدات خود مرحله ی تدریس خود را معیین می کند . این شیوه که در آن معلم و دانش آموز در تعامل ، بازخورد و تصمیم گیری اند ، جزء اصلی برنامه آموزشی است.ادامه مطلب...