مستعدین رشته های زیبا نویسی وخط

دانش آموزان مستعد درمهارتهای زیبا نویسی و خط مدرسه پسرانه قرآنی مهاد

دانش آموزان مستعد درمهارتهای زیبا نویسی و خط مدرسه دخترانه قرآنی مهاد


مستعدین رشته های حفظ و قرائت

مستعدین رشته های ورزشی

مستعدین رشته کامپیوتر

دانش آموزان مستعد در مهارتهای کامپیوتر مدرسه دخترانه قرآنی مهاد

دانش آموزان مستعد درمهارتهای کامپیوترمدرسه پسرانه قرآنی مهاد